Реформа стосується кожного

 У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Пріоритетність додержання страхових засад при реформу­ванні пенсійної системи».

Як зазначив Голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, парламентські слухання дали змогу всебічно обговорити проблемні питання у сфері пенсійного забезпечення громадян, виробити  обґрунтовані рекомендації до чіткого плану комплексних заходів щодо  здійснення в Україні національної пенсійної політики, спрямованої на  збалансування солідарної системи пенсійного страхування.

Розбалансованість пенсійної сис­теми призвела до зниження рівня життя пенсіонерів, втра­ти довіри громадян до власної дер­жави та катастрофічного рівня де­фіциту Пенсійного фонду.

Вихід із ситуації тільки один — здійснення пенсійної реформи.

В умовах, за яких українські пен­сіонери опинилися на межі вижи­вання, метою такої реформи є від­новлення соціальної справедливості пенсійного забезпечення та дифе­ренціація пенсії в прямій залежності від тривалості стажу та рівня заро­бітку людини.

Наступним етапом на цьому шляху стане осучаснення пенсій для ниніш­ніх пенсіонерів. Останнє таке осучас­нення здійснювали ще 2012 року за параметрами 2007-го.

Це буде не разовим підняттям пенсій: механізм осучаснення за­кріплено в законопроекті як обов'яз­ковий щорічний захід у прозорому режимі з чіткою прив'язкою до по­казників зростання середньої заро­бітної плати й рівня інфляції.

Стратегічним завданням пенсій­ної реформи є усунення диспро­порцій у самій програмі пенсійного забезпечення, створення системи, яка поверне довіру людей до держа­ви та досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду протя­гом десяти років.

Зміни стосуватимуться всіх — як нинішніх пенсіонерів, так і молодо­го покоління. Кожен громадянин матиме право брати участь у пен­сійній програмі — це добровільний вибір кожного.

Зміни для осіб, які вже вийшли на пенсію:

- здійснення осучаснення пен­сій за прозорою формулою на основі сучасних економічних показ­ників (розмір середньої заробітної плати й рівень інфляції);

- осучаснення пенсій в автома­тичному режимі. Уряд бере на себе зобов'язання здійснювати щорічне осучаснення пенсій з прив'язкою до рівня зростання середньої заробіт­ної плати й рівня інфляції — відте­пер збільшення пенсій не здійсню­ватимуть у ручному режимі;

- скасування 15% податку для пенсіонерів, що працюють, і забез­печення їм пенсійної виплати в роз­мірі 100%.

   Зміни для осіб, що планують вийти на пенсію:

   - повернення довіри до держави через встановлення прозорих та єдиних правил для всіх: розмір пен­сії залежатиме тільки від тривалості страхового стажу та розміру спла­чених внесків;

- надання можливості вибирати вік виходу на пенсію, продовжуючи працювати та збільшуючи розмір пенсії з кожним відкладеним роком

-  зарахування трудового стажу (до 2000 року) до страхового — періоди трудового й страхового стажу є рівнозначними під час на­рахування пенсій;

- мотивування до офіційного працевлаштування — збільшення ролі стажу в пенсійному забезпе­ченні стимулюватиме працівників відстоювати власні права на чесну працю та соціальний захист.

Законопроект щодо реформування пенсійної системи пропонує запровадити чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для всіх громадян незважаючи на статус і місце роботи.

Розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватимуть за формулою:

 Розмір пенсії = Сз X ікз х Кс,

де Сз — розмір середньої заробітної плати в Україні за три роки перед зверненням щодо призначення пенсії.

У разі реалізації заходів з осучаснення пенсій особам, яким пен­сію вже призначено, братиметься показник середньої заробітної плати, який застосовується для призначення пенсії в 2017 році, за три роки — 2014, 2015 та 2016;

Ікз — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідно­шення розміру отримуваної зарплати до середньої, з якої сплачу­валися внески. Таку інформацію можна отримати у відділенні Пенсійного фонду);

 Кс — коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множ­ник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одно­го року страхового стажу. Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становити­ме 1. При цьому внаслідок зміни коефіцієнта жодних змін розмі­ру пенсій у бік зменшення не відбудеться.

Єдині правила буде впроваджено також щодо термінів виходу на пенсію.

Законопроектом про внесення змін до деяких законодав­чих актів України щодо підвищення пенсій з 1 січня 2018 року ска­совуються особливі умови виходу на пенсію для всіх громадян, окрім військовослужбовців, яким призначатиметься пенсійне забезпечення за вислугу років.

Заступник начальника  Марківського об’єднаного

управління Пенсійного фоду  України Луганської області                      С.О.Ткаченко