Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади

 

Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказом керівника апарату

                                                                          Марківської райдержадміністрації

                                                                          «09» серпня 2018 року № 144-к 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -   провідного спеціаліста архівного відділу Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Провідний спеціаліст:

 

1) Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку галузі, готує керівнику відділу відповідні пропозиції.

2) Бере участь у розробленні проектів цільових програм, планово-звітної документації відділу. Здійснює реалізацію законодавчих і нормативних актів, програм розвитку архівної справи.

3) Виконує обов’язки секретаря експертної комісії відділу (ЕК). Здійснює формування планів роботи ЕК, організовує її роботу, забезпечує своєчасну підготовку матеріалів на розгляд комісії, а також участь членів ЕК в засіданнях. Готує на розгляд ЕК описи справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатури справ, списки установ, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання. Здійснює перевірку змісту, оформлення наданих документів відповідно до вимог. Контролює доопрацювання проектів постанов ЕК, своєчасне виконання рішень.

4) Відповідає за архівосховище. Забезпечує збереженість, облік та раціональне розміщення документів в архівосховищі. Забезпечує виконання планових завдань та координує роботи, пов’язані із забезпеченням збереженості. Здійснює приймання, зберігання, раціональне розміщення документів в архівосховищі та забезпечує їх збереженість. Проводить перевірки наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх ремонту. Оформлює підсумки роботи з перевіряння наявності та розшуку документів. Вносить зміни на підставі відповідних актів до облікових документів відділу. Складає плани і звіти про роботу архівосховища, його паспорт. Здійснює ремонт, оправлення, знепилювання, картонування документів. Контролює температурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання, протипожежну безпеку в архівосховищі. Розміщує документи на місцях зберігання. Бере участь у передачі державному архіву області архівних документів та довідкового апарату до них. Бере участь у роботі нарад, семінарів з профільних питань. 5)Надає консультації з питань організації забезпечення збереженості архівних документів. Забезпечує роботу з каталогізації документів, проводить облік закаталогізованих документів. Здійснює роботу з описання документів, складання описів.

6) Складає номенклатуру справ архівного відділу. Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, здійснює комплексне, контрольне, тематичне їх перевіряння, надає їм допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатур справ, описів справ.     7) Виконує запити юридичних і фізичних осіб.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 3500,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік

 

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

31 серпня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брославська Наталія Григоріївна,  0502968806;

(06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- дипломатичність та гнучкість;

- порядність, дисциплінованість,

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення  

  фахового рівня;

- готовність допомогти, повага до інших.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  

 Закон України ««Про Національний        

      архівний фонд та архівні установи»;

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, інші нормативно-правові акти, які регулюють питання архівної справи;

          У тому числі:

     - систему планово-звітної документації        архівних установ;

    - систему зберігання і класифікацію архівних документів;

    - систему облікового і довідкового апаратів і довідково-інформаційний фонд в архіві;

    - стандарти у сфері архівної справи та діловодства, професійну лексику й термінологію.

    - правила етичної поведінки державного службовця.

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            К.М. Тищенко                                                                                                                       

 

Наказом керівника апарату Марківської районної державної адміністрації від 26.07.2018 № 129-к оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста служби у справах дітей Марківської райдержадміністрації Луганської області.

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  спеціаліста служби у справах дітей Марківської райдержадміністрації Луганської області

Загальні умови

            Посадові обов’язки

 

Спеціаліст відділу:

 

1) Працює з єдиною електронною системою обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися у складних життєвих обставинах та осіб, які бажають взяти їх на виховання;

 2) Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

3) Забезпечує в межах своєї компетенції соціальний захист неповнолітніх, профілактики правопорушень серед них, контроль за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності;

4) Надає консультативно-методичну допомогу громадянам, підприємствам, установам з питань, що належать до його компетенції;

5) Здійснює контроль за своєчасним внесенням достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та аналізує її;         

6) Готує пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти» щодо питань своєї компетенції;

7) Здійснює контроль за організацією виховної роботи в навчальних закладах та за місцем проживання неповнолітніх;

8) Розглядає листи та заяви громадян, підприємств, юридичних осіб, служби у справах неповнолітніх облдержадміністрації з питань, що належать до його посадових функцій;

9) У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень облдержадміністрації;

10) Виконує поточні завдання, розпорядження та доручення начальника служби.

 

 Умови оплати праці

Посадовий оклад 2643,0 грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до 3-х років постійного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (декларація подається шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК).

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та райдержадміністрації.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

15 серпня 2018 року, початок о 10.00 год. в приміщенні Марківської районної державної адміністрації (92400, Луганська область, смт. Марківка, вул. Центральна, 18).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Брославська Наталія Григоріївна,

0502968806; Болотська Інна Миколаївна,

0666456492, (06464) 9-14-40;

sup.marlug@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра педагогічної спеціальності.

2.

Досвід роботи

Без вимог.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння планувати роботу;

- вміння працювати з прийомними та опікунськими родинами, сім’ями які опинилися в складних життєвих обставинах;

- встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлених цілей (завдань);

- системно аналізувати інформацію та здійснювати стратегічне планування;

- контролювати ефективність діяльності;

- розробляти комплексні програми розвитку, аналізувати та прогнозувати ефективність виконання їх заходів.

 

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді, взаємодія з працівниками інших структурних підрозділів, з державними органами та ін. підприємствами.

 

3.

Технічні вміння

- вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та програмними комплексами, необхідними для виконання посадових обов’язків. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

4.

Особистісні компетенції

- цілеспрямованість;

- відповідальність та орієнтація на результат;

- аналітичні здібності;

- дипломатичність та гнучкість;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- якісне виконання поставлених завдань;

- прагнення до самовдосконалення та підвищення   

  фахового рівня.

 

                                                   Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно посадової інструкції та положення про відділ

  

1) Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 2) Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»;

 3) Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

 4) Постанова КМУ від 8 жовтня 2008 року             № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            К.М. Тищенко